ფილოსოფია

რატომ მეწარმეობა?

დამოუკიდებელი აზროვნება და პასუხისმგებლობა სიცოცხლისუნარიანი საზოგადოების საფუძველია. ამ კომპეტენციებს პირველად  ჩვენს ბავშვობასა და ახალგაზრდობაში ვიძენთ, რაზეც შეიძლება გავლენა იქონიოს ტრენინგმა და განათლებამ. შემოქმედებითი ადამიანები, კერძოდ მეწარმეები,  ხელს უწყობენ ეკონომიკისა და ჩვენი საზოგადოების განვითარებას. სამეწარმეო განათლების მიზანია ინდივიდების წახალისება აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა ჩვენს საზოგადოებაში და შექმნან ღირებულება. სამეწარმეო განათლება წარმოადგენს ღირებულებაზე ორიენტირებულ პედაგოგიკას.

ნებისმიერ მსურველს შეუძლია გახდეს მეწარმე

მეწარმეები საჭიროა ყველა სფეროში: ეკონომიკაში, პოლიტიკაში, მეცნიერებაში და კერძო სექტორში. ისინი ახორციელებენ პროექტებს და უპირისპირდებიან გამოწვევებს როგორც ბიზნეს საკითხებში, ასევე არაკომერციულ გარემოში. დიდ კომპანიებს სჭირდებათ შემოქმედებითი თანამშრომლები სამეწარმეო სულისკვეთებით, რათა შეინარჩუნონ ინოვაციურობა. მეწარმეებმა მოიძიეს კომპანიები, შესთავაზეს მომსახურება და ამით ხელს უწყობენ ჩვენი საზოგადოების ფორმირებას ადგილობრივ, ეროვნულ და ზოგჯერ გლობალურ დონეზეც კი.

შესაძლებლობების მართვა

სამეწარმეო განათლებას შეუძლია ახალი შესაძლებლობები შესთავაზოს საზოგადოების არაპრივილეგირებულ ჯგუფებს. სამეწარმეო პრინციპებს შეუძლიათ ახალგაზრდებს ასწავლონ, თუ როგორ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ჩვენს საზოგადოებაში და ჩამოაყალიბონ მომავალი - იპოვონ საკუთარი ცხოვრების ახალი და რეალური პერსპექტივები.

ტრიოს მოდელი სამეწარმეო  განათლებისთვის

ტრიოს მოდელი გვიჩვენებს, თუ როგორ განვსაზღვრავთ მეწარმეობას. იგი მოიცავს სამ სფეროს:

"ძირითადი სამეწარმეო განათლება" მოიცავს სამეწარმეო აზროვნებისა და მოქმედების ძირითად კვალიფიკაციას, უფრო ზუსტად იდეების შემუშავებისა და განხორციელების კომპეტენციას.

"სამეწარმეო კულტურა" გულისხმობს პირადი კომპეტენციების პოპულარიზაციას სოციალურ კონტექსტში. ჩვენ ვსაუბრობთ ღია აზროვნების, ემპათიის, გუნდური მუშაობისა და კრეატიულობის კულტურაზე, ასევე რისკების შესახებ ცნობიერების ამაღლებაზე.

"სამეწარმეო სამოქალაქო განათლება" მიზნად ისახავს სოციალური კომპეტენციებისა და  სტუდენტების, როგორც მოქალაქეების როლის გაძლიერებას. ყოველივე ამის შემდეგ, დემოკრატიული აზროვნება და თვითრეფლექსია ეხმარება ახალგაზრდებს გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები და აიღონ პასუხისმგებლობა როგორც საკუთარ თავზე, ასევე  სხვებსა და გარემოზე.

TRIO-Model.jpgპიროვნული ზრდა გამოწვევების საშუალებით

ახალგაზრდობის სამეწარმეო გამოწვევები (The Youth Start Entrepreneurial Challenges) ფოკუსირებულია კონკრეტული კომპეტენციების ხელშეწყობაზე ისეთ სფეროებში, როგორიცაა კოგნიტური და პიროვნული განვითარება, ეკონომიკური წიგნიერება, ეთიკური და სოციალური სფეროები. პროგრამის სამეცნიერო კვლევის შედეგები ადასტურებს კომპეტენციების ზრდას.

ტრიოს სფეროების გამოწვევები მოიცავს სამეწარმეო განათლების თემების, აქტივობებისა და სიტუაციების ფართო სპექტრს, ერთი საერთო მიზნით: წაახალისოს ახალგაზრდები, რომ იყვნენ ღია ახალი იდეებისთვის და შემოქმედებითად განახორციელონ ეს იდეები.

USTART-learning-program-diagram-transparent-background.jpg

ჩვენ ვიყენებთ სხვადასხვა დავალებებს ისეთი საკითხების გადასაჭრელად, როგორიცაა ინიციატივა, მოტივაცია და ინოვაცია, თავდაჯერებულობა და სოციალური მონაწილეობა. ჩვენი ჩამოსატვირთი მასალები შემუშავებულია  სხვადასხვა კომპეტენციების მქონე ბავშვების ასაკობრივი  გამოწვევების გათვალისიწნებით.   

 

Bildschirmfoto-2018-11-25-um-10.51.13.png (1.20 kb) 

ჩამოტვირთე მიმოხილვა მეწარმეობის განათლების შესახებ ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის

 

კომპეტენციებზე ორიენტირებული სწავლა

არსებობს მრავალფეროვანი კომპეტენციები. სტრუქტურირებული მიმოხილვის მისაცემად, ჩვენ ვიყენებთ EntreComp ჩარჩოს სამეწარმეო კომპეტენციებისთვის. გარდა ამისა, ჩვენ დავაჯგუფეთ კომპეტენციები სწავლების დონის მიხედვით A1-დან C2-მდე. მაგალითად, კომპეტენციის აღწერილობა მოიცავს "შემიძლია შემოქმედებითი იდეების შემუშავება", "შემიძლია შევაფასო ბიზნეს რისკები" და "შემიძლია ეთიკური პრობლემების იდენტიფიცირება და გადაჭრა". ეს მრავალგანზომილებიანი დივერსიფიკაცია შესაძლებელს ხდის ზუსტი მიზნების დასახვას სწავლის შედეგების შესაბამისად.

თამაშები და ექსპერიმენტები

ვის არ სურს ეს? თამაშები და ინსტრუმენტები, რომლებიც შთააგონებს მოსწავლეებს, რის შედეგადაც ისინი ახერხებენ შინაარსისა და პროცესების ერთი შეხედვით მარტივი გზით გადმოცემას. ჩვენ გვსურს ხელი შეგიწყოთ  თამაშებისა და ინსტრუმენტები გაფართოებაში, ასევე ამ კუთხით უნარების განვითარებაში. თქვენ ნახავთ ექსპერიმენტებს სამეწარმეო გამოწვევებში, რისთვისაც ჩვენ თქვენთვის შევადგინეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ექსპერიმენტი.

 

Bildschirmfoto-2018-11-25-um-10.51.13.png (1.20 kb)

ჩამოტვირთეთ ზოგიერთი თამაშისა და ექსპერიმენტის კომპილაციები 

 

 

თანამშრომლობითი  სწავლებიდან სამეწარმეო სკოლამდე

Entrepreneurial Learning Institution Canvas (სამეწარმეო სასწავლო დაწესებულება Canvas (ELIC)) მიზანია დაგეხმაროთ შეიმუშაოთ და განახორციელოთ თქვენი საგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის სამეწარმეო სწავლებისთვის შესაფერისი კონცეფცია.

Bildschirmfoto-2018-11-25-um-10.51.13.png (1.20 kb)

ჩამოტვირთეთ მიმოხილვა მეწარმეობის სკოლის შესახებ 

 

USTART-learning-program-DIAGRAM-white-background.jpg