Философия

Защо предприемачество?

Самостоятелното мислене и отговорното действие са базата на жизнеспособното общество. Основите им трябва да се положат в детството и в младежката възраст и могат да бъдат повлияни от обучението и образованието. Творческите личности и предприемачите са тези, които тласкат икономиката и обществото напред и ги държат активни. Целта на обучението по предприемачество е хората да се научат да участват активно в живота на обществото.

Всеки може да стане предприемач

Предприемачи са необходими във всички сфери на живота: в икономиката, политиката, науката и в личното обкръжение. Те стартират проекти и работят в (не-)стопанската сфера, където се изправят пред предизвикателства. Големите компании се нуждаят от креативни и предприемчиви сътрудници, за да останат иновативни. Предприемачите създават предприятия, предлагат услуги и по такъв начин формират общността на местно, национално, а понякога дори и на глобално ниво.

Разкриване на шансове

Обучението по предприемачество може да отключи шансове за групите в неравностойно положение. Чрез него младежите научават как могат да участват в живота на обществото, какви са възможностите им да се изявят – така много житейски перспективи стават реалност.

 

TRIO-моделът за обучение по предприемачество

TRIO-моделът показва как дефинираме термина предприемачество. Той обхваща три области:

Под "Базисно обучение по предприемачество“ разбираме основните квалификации за предприемаческо мислене и действие, т.е. компетентността за генериране и осъществяване на идеи.

„„Култура на предприемачество“ означава насърчаването на личните компетенции в социалното обкръжение. Говорим за култура на отвореност към новостите, на емпатия, работа в екип и креативност, но също така и за готовност за поемане на осъзнат риск.

"Гражданско обучение по предприемачество" се съсредоточава върху укрепване на социалните компетенции на отделния гражданин. Демократичното съзнание и саморефлексията помагат на младите хора да изразяват собственото мнение, както и да поемат отговорност както за себе си, така и за другите и за околната среда.

TRIO-Model.jpgИзрастване чрез предизвикателства

В центъра на работата с програмата Youth Start - Предприемачески предизвикателства е преподаването на компетентности в когнитивната, личностната, икономическата, етичната и обществената сфера. Резултатите от научните изследвания на програмата могат да докажат ползата за придобиването на компетентности.

18-те фамилии предизвикателства от 3 TRIO-области покриват широк спектър от съдържания, упражнения и ситуации от обучението по предприемачество, обединени от една обща цел - да се вдъхновят младите хора за нови идеи и да се насърчи тяхното творческо прилагане.

USTART-learning-program-diagram-transparent-background.jpg

Чрез разнообразни задачи се разглеждат теми като лична инициатива, стремеж към иновации, самоувереност или социална активност. С предоставените за изтегляне материали ние се обръщаме както към децата от началната образователна степен, така и към учениците от прогимназиалната и гимназиална образователна степен. Към всички тях се отправят предизвикателства по начин, съобразен с възрастта им.

Bildschirmfoto-2018-11-25-um-10.51.13.png (1.20 kb)

    Изтеглете общ преглед "Youth Start Entrepreneurial Challenges"

 

 

Компетентностностен подход в обучението

Компетентностите се проявяват в разнообразни форми. За по-добра ориентация ние ги обобщихме в Референтната рамка по предприемачество на Youth Start. Трите основни категории са „Развиване на идеи“, „Реализиране на идеи“ и „Устойчиво мислене“. Съответните изисквания са разделени на нива от A1 до С2. Описанията на компетентностите се простират от „Мога да разработвам креативно идеи“ през „Мога да оценявам предприемачески рискове с помощта на казуси“ до „Разпознавам етични проблеми и ги разрешавам.“ Това многоизмерно структуриране води до желания успех в обучението.

При изготвянето на Референтната рамка EntreComp на Европейската комисия се взе под внимание Референтната рамка на Youth Start, с което се показва съвместимостта на предприемаческите предизвикателства на Youth Start с EntreComp.

Bildschirmfoto-2018-11-25-um-10.51.13.png (1.20 kb)

  Изтегли Референтната рамка по предприемачество на Youth Start

 

USTART-learning-program-DIAGRAM-white-background.jpg