Философия

Защо предприемачество?

Самостоятелното мислене и отговорното действие са базата на жизнеспособното общество. Корените им трябва да се положат в нашето детство и в младежката възраст и могат да бъдат повлияни от обучението и образованието. Творческите личности са хората, предприемачите, които поддържат икономиката и обществото активни. Целта на обучението по предприемачество е хората да се научат да участват активно в живота на нашето общество.

Всеки може да стане предприемач

Предприемачи са необходими във всички сфери на живота: в икономиката, политиката, науката, но също така и в личното обкръжение. Те стартират проекти и работят в (не-)стопанската сфера, където се изправят пред предизвикателства. Големите компании се нуждаят от креативни и предприемчиви сътрудници, за да останат иновативни. Предприемачите създават предприятия, предлагат услуги и по такъв начин формират общността на местно, национално и понякога дори на глобално ниво.

Разкриване на шансове

Обучението по предприемаческото може да отключи шансове за групите в неравностойно положение. Чрез обучението по предприемачество младежите научават как могат да участват в живота на обществото, какви са възможностите им да се включат в неговото изграждане – как многобройни житейски перспективи се превръщат в реалност.

 

TRIO-моделът за обучение по предприемачество

TRIO-моделът показва как дефинираме термина предприемачество. Той обхваща три области:

Под "Базисно обучение по предприемачество“ разбираме базисни квалификации за предприемаческо мислене и действие, т.е. компетентността за генериране и осъществяване на идеи.

„Култура на предприемачество“ означава насърчаването на личните компетенции в социален контекст. Говорим за култура на отвореност към новостите, на емпатия, работа в екип и креативност, но също така и за готовност за поемане на осъзнат риск.

"Гражданско обучение по предприемачество" също се съсредоточава върху укрепване на социалните компетенции на отделния гражданин, тъй като демократичното самосъзнание и саморефлексията помагат на младите хора да изразяват собственото мнение, както и да поемат отговорност за себе си, за другите и за околната среда.

TRIO-Model.jpgИзрастване чрез предизвикателства

В центъра на работата с предизвикателствата на Youth Start е поставено преподаването на компетентности в когнитивната, личностната, икономическата, етичната и обществената сфера. Резултатите от научния скрининг на програмата удостоверяват ползата за придобиване на компетентности.

18 фамилии предизвикателства от 3 TRIO-области покриват широк спектър от съдържания, упражнения и ситуации от обучението по предприемачество, обединени от една обща цел: да се вдъхновят младите хора за нови идеи и творчески път за тяхното реализиране.

USTART-learning-program-diagram-transparent-background.jpg

Чрез разнообразни задачи се разглеждат теми като лична инициатива, стремеж към иновации, самоувереност или социална обществена активност. С предоставените за изтегляне материали ние се обръщаме към деца от началната образователна степен, както и към ученици от прогимназиалната и гимназиална образователна степен. Към всички тях се отправят предизвикателства по начин, съобразен с възрастта им.

Bildschirmfoto-2018-11-25-um-10.51.13.png (1.20 kb)

    Изтеглете общ преглед "Youth Start Entrepreneurial Challenges"

 

 

Компетентностностен подход в обучението

Компетентностите се проявяват в разнообразни форми. В интерес на по-добрата ориентация ние ги обобщихме в Референтната рамка по предприемачество на Youth Start. Трите основни категории са „Разработване на идеи“, „Реализиране на идеи“ и „Устойчиво мислене“. Съответните изисквания са разделени на нива от ѝ1 до С2. Описанията на компетентностите включват изисквания от „Мога да разработвам креативни идеи“ през „Мога да оценявам предприемачески рискове с помощта на казуси“ до „Разпознавам етични проблеми и ги разрешавам.“ Чрез това мултидименсионално структуриране прецизно насочва желания успех в обучението.

При изготвянето на Референтната рамка EntreComp на Европейската комисия се взе отношение към Референтната рамка на Youth Start, с което се показва съвместимостта на предприемаческите предизвикателства на Youth Start с EntreComp.

Bildschirmfoto-2018-11-25-um-10.51.13.png (1.20 kb)

  Изтегли Референтната рамка по предприемачество на Youth Start

 

USTART-learning-program-DIAGRAM-white-background.jpg